DataMe

DataMe

Andmete töötlemine


DataMe OÜ (edaspidi DataMe) haldab krediidiregistrit, mille eesmärk on võimaldada eeltoodud registri kasutajatel hinnata Teie krediidivõimelisust ning maksekäitumist ning millele on ligipääs kõigil DataMe klientideks olevatel pankadel ning krediidiandjatel ja –vahendajatel (sh näiteks telekommunikatsiooniettevõtetel, kes omavad krediidiandja tegevusluba) (edaspidi Kolmandad isikud).


DataMe OÜ andmete töötlemise põhimõtted

Kehtiv alates [24.05.2016]

1. Üldsätted

1.1.   Juhul kui olete DataMe’le mõne Kolmanda isiku vahendusel andnud nõusoleku oma andmete edastamiseks DataMe’le, kohalduvad Teie isikuandmete töötlemisele käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted.

1.2.   Teie isikuandmeteks on mis tahes andmed Teie kohta (vt täpsemalt p 3).

1.3.   Teie isikuandmete töötlemiseks on iga isikuandmetega tehtav toiming, st kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, edastamine jne.

1.4.   Isikuandmete töötlemisel lähtub DataMe Teie nõusolekust, käesolevatest andmete töötlemise põhimõtetest ning õigusaktides (eelkõige isikuandmete kaitse seaduses) sätestatust.

1.5.   DataMe kohaldab asjakohaseid turvalisus- ja konfidentsiaalsusnõudeid ning organisatsioonilisi, füüsilisi ning infotehnoloogilisi meetmeid Teie isikuandmete kaitseks.

2. Isikuandmete töötlemise alus

2.1.   DataMe töötleb Teie isikuandmeid tuginedes õigusaktidele ja Teie nõusolekule. Nõusoleku olete DataMe’le andnud Kolmanda isiku vahendusel (nt laenutaotluse esitamise protsessi käigus).

2.2.   DataMe töötleb Teie isikuandmeid käesolevates andmete töötlemise põhimõtetes toodud eesmärkidel, ulatuses ja korras seni, kuni see on vajalik õigusaktides või käesolevates andmete töötlemise põhimõtetes toodud andmete töötlemise eesmärkidest tulenevalt.

3. Töödeldavate isikuandmete kategooriad

3.1.   DataMe võib töödelda järgmisi Teie kohta käivaid andmeid vastavalt punktis 4 toodud eesmärkidele:

1)      asjaolu, et olete mis tahes Kolmandale isikule esitanud mis tahes krediiditaotluse ning selle esitamise aeg;

2)      teha päringuid pensionikonto laekumiste kohta Eesti Väärtpaberite Keskregistrisse

3)       kõiki andmeid, mis on toodud Teie poolt Kolmandale isikule esitatud mis tahes krediiditaotluses ja/või selle lisades ja/või muudatustes, sh näiteks järgmisi isikuandmeid:

a)     Teie isiku tuvastamiseks vajalikud andmed (nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed jms);

b)     kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress jms);

c)     andmed asjatundlikkuse kohta (haridus, amet, teadmised finantsteenuste kohta jms)

d)     finantsandmed (tööandja või õppeasutus, töötamise või õpingute aeg, amet, äritegevus, sissetulek, vara, kohustused, perekonnaseis, ülalpeetavad, maksekäitumine jms);

e)     andmed Teie võlgnevuste kohta;

f)      andmed Teie vara päritolu kohta (nt andmed tööandja, tehingupartnerite, äritegevuse kohta jne);

g)     krediiditaotluses määratud soovitava krediidi andmed, sh soovitava krediidi summa, krediidi tüüp jms.

4)       kõik andmed Teie ja Kolmanda isiku vahel sõlmitava krediidilepingu ja/või selle lisade ja/või muudatuste kohta, sh põhitingimused, nt võetava rahalise kohustuse suurus, intressimäär, krediidilepinguga seotud tagatised jne;

5)       Teie ja Kolmanda isiku vahel sõlmitud krediidilepingu täitmise käigus saadud andmed, sh andmed krediidilepingust tulenevate kohustuste täitmise ja/või mittetäitmise kohta, kusjuures andmed mittetäitmise kohta ei edastata, kui lepingu rikkumisest on möödunud vähem kui 30 päeva ja/või kohustuse rikkumise lõppemisest on möödunud rohkem kui 3 aastat;

6)       Teie ja Kolmanda isiku vahel sõlmitud krediidilepingu lõpetamise kohta käivad andmed, sh andmed krediidilepingu lõpetamise fakti ja lõpetamise aluste kohta;

7)       muid andmeid, mille olete Kolmandale isikule edastanud krediidilepingu täitmise ja/või mittetäitmisega seonduvalt.

3.2.  Lisaks on DataMe’l õigus kontrollida ja täiendada Teie isikuandmeid avalikest allikatest (nt avalikud registrid jms) ja rahvastikuregistrist ning kogumispensioni infosüsteemist saadavate andmetega, näiteks;

h) Isiklikud andmed (nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed jne).

i) Kontaktandmed (telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne).

j) Ülalpeetavate arv

k) Kogumispensioni maksed

4. Isikuandmete töötlemise eemärgid

4.1.  DataMe töötleb Teie isikuandmeid eelkõige krediidiregistri pidamise ja haldamisega seonduvatel eesmärkidel, näiteks:

1)       kogub ja salvestab Teie kohta Kolmandatel isikutelt saadud ning avalikult kättesaadavaid andmed krediidiregistri pidamiseks vajalikesse andmebaasidesse ning teostab päringuid rahvastiku registrisse ja kogumispensioni infosüsteemi;

2)       töötleb selleks vajalikus mahus Teie isikuandmeid, et koostada nende pinnalt ülevaatlikke nimekirju, tabeleid, jooniseid, graafikuid jms (nt ülevaateid laenudest ja makseajaloost)  eesmärgiga võimaldada Kolmandatel isikutel paremini hinnata Teie krediidivõimelisust ja maksekäitumist;

3)       edastab selleks vajalikus mahus Teie isikuandmeid vastava päringu esitamise vastusena Kolmandatele isikutele, et võimaldada andmebaasi kasutajateks olevatel Kolmandatel isikutel hinnata Teie krediidivõimelisust ning maksekäitumist. Päringuid võivad Kolmandad isikud DataMe’le edastada näiteks paralleelselt krediiditaotluses sisalduvate andmete DataMe’le edastamisega, samuti korduvpäringutena. Lisaks eeltoodule võivad Kolmandad isikud Teie kohta käivaid andmeid võtta arvesse neile rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmisel. Eelnev ei välista ega piira Kolmandate isikute kohustust koguda Teilt täiendavaid andmeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate nõuete täitmiseks (nt võib Kolmandatel isikutel olla vajadus küsida täiendavat infot või kinnitusi Teie varade ning nende päritolu, Teiega seotud isikute jms kohta).

4.2.  Lisaks eeltoodule võib DataMe töödelda Teie isikuandmeid oma seadusest tulenevate õiguste kasutamiseks ja kohustuste täitmiseks.

5. Isikuandmete töötlejad

5.1.  Teie isikuandmete vastutavateks töötlejateks on DataMe OÜ (registrikood 12818421, aadress Uus 12, Tallinna linn, Harju maakond, 10111, e-post [info@datme.eu]).

5.2.  DataMe avalikustab oma koduleheküljel www.datame.eu andmed isikute kohta, keda DataMe’l on õigus volitada Teie isikuandmete töötlemiseks (volitatud töötlejad). DataMe’l on õigus teha muudatusi ja täiendusi volitatud töötlejate nimekirjas.

6. Isikuandmete avalikustamine ja kolmandatele isikutele edastamine

6.1. Krediidivõimelisuse ning maksekäitumise hindamise eesmärgil teevad Kolmandad isikud, kellele olete andnud vastava nõusoleku, DataMe’le Teie kohta DataMe hallatava andmebaasi kaudu päringuid ning päringu vastuseks võib DataMe neile Kolmandatele isikutele edastada kõiki Teie kohta olemasolevaid isikuandmeid selleks vajalikus mahus (vt täpsemalt p 3 ja p 4).

6.2. Isikute nimekiri, kellele DataMe võib Teie isikuandmeid edastada, on toodud DataMe koduleheküljel www.datame.eu. DataMe’l on õigus seda nimekirja muuta ja täiendada. Muuhulgas võib DataMe edastada Teie andmeid näiteks järgmistele kolmandatele isikutele:

1)       Kolmandad isikud, kellega DataMe on sõlminud vastavad lepingud ning kes on DataMe andmebaasi kasutajad;

2)       DataMe’ga samasse kontserni kuuluvad juriidilised isikud, sh tulevikus kontserni liikmeks saavad juriidilised isikud;

3)       DataMe tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad.

6.3. DataMe ei edasta Teie isikuandmeid ühelegi DataMe kodulehel asuvas nimekirjas nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

6.4. DataMe avalikustab ja edastab Teie andmeid kolmandatele isikutele (sh oma klientideks mitteolevatele kolmandatele isikutele) üksnes sellises ulatuses, mis on mõistlikult vajalik andmete avalikustamise või edastamise eesmärgist tulenevalt.

7. Isikuandmete salvestamine

7.1.  DataMe’l on õigus salvestada kõik sidevahendite (telefon, arvutivõrk) teel Teie poolt tehtud toimingud eesmärgiga lahendada efektiivselt ja objektiivselt Teie võimalikke taotlusi ja kaebusi, hinnata klienditeeninduse töö kvaliteeti ning tõendada vajadusel Teie poolt sidevahendi teel tehtud toiminguid ja tahteavaldusi. Eeltoodu võib olla vajalik näiteks juhul, kui pöördute DataMe poole sooviga oma andmeid täiendada või kustutada (vt täpsemalt p 9).

7.2.  DataMe töötleb (sh salvestab) Teie kohta olemasolevaid andmeid maksimaalselt kuni 5 aastat alates andmete edastamisest Kolmanda isiku poolt või nende avalikest allikatest saamisest. Andmete pikaajaline säilitamine on vajalik tagamaks DataMe klientidele võimalus võimalikult täpse ja ulatusliku informatsiooni pinnalt hinnata Teie krediidivõimelisust ning täita muid punktis 4 toodud eesmärke.

7.3.  Teie maksehäiretega seonduvaid andmeid töötleb (sh salvestab) DataMe kuni 3 aastat pärast kohustuse rikkumise lõppemisest.

8. Isikuandmete edastamine välisriiki

8.1.  Käesolevates andmete töötlemise põhimõtetes toodud eesmärkidel andmete töötlemiseks võib DataMe’l tekkida vajadus edastada Teie isikuandmeid välisriikidesse.

8.2.  Seoses käesolevates andmete töötlemise põhimõtetes tooduga võib DataMe edastada Teie isikuandmeid kõikidesse välisriikidesse (sh riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud ebapiisavaks). Eeltoodu võib olla vajalik näiteks andmete edastamiseks välisriigis asuvatele Kolmandatele isikutele, kes soovivad hinnata Teie krediidivõimelisust ning kellele te selleks vastava nõusoleku olete andnud. Eelnimetatud välisriigi isikud töötlevad andmeid oma asukohariigi õigusaktide alusel.

9. DataMe suhted Kolmandate isikutega

9.1.  DataMe’l ei ole kohustust kontrollida Kolmandatelt isikutelt või avalikest allikatest Teie kohta saadud isikuandmete õigsust.

9.2.  DataMe ei vastuta Teie isikuandmete töötlemisega seonduvate rikkumiste poolt Kolmandate isikute poolt.

10. Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega

10.1. Teil on õigus saada DataMe’lt Teie kohta kogutud isikuandmeid ning teavet andmete töötlemise kohta, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti. Eeltoodud infoga on Teil võimalus tutvuda sisenedes DataMe andmebaasi kodulehe www.datame.eu vahendusel identifitseerides end mobiili ID või pangalingi vahendusel. Täiendava info saamiseks, palun, pöörduge DataMe poole e-posti aadressi [info@datame.eu] vahendusel või kirja teel. DataMe väljastab Teile andmed või annab teavet või põhjendab andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist viie tööpäeva jooksul vastava avalduse saamisest.

10.2. Teile on õigus nõuda paranduste tegemist oma andmetes, kui Teie andmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged. Paranduste tegemiseks, palun, pöörduge DataMe poole e-posti aadressi info@datame.eu vahendusel või kirja teel.

10.3. Teil on õigus oma isikuandmete töötlemiseks DataMe’le antud nõusolek igal ajal osaliselt või täielikult tagasi võtta keelates oma andmete töötlemine, sh nõuda andmete Kolmandatele isikutele edastamise lõpetamist või andmete kustutamist. Andmete töötlemise lõpetamiseks ning andmete kustutamiseks, palun, edastage vastav palve DataMe’le e-posti aadressi info@datame.eu vahendusel või posti teel. Kui DataMe on Teie andmete töötlemise lõpetanud ja/või Teie andmed kustutanud, edastab DataMe Teie kohta päringu teinud Kolmandale isikule järgmise teate: „Andmesubjekt ei soovi oma andmeid enam DataMe vahendusel kolmandatele isikutele edastada“. Teil ei ole õigus keelata ning nõusoleku tagasivõtmine ei välista andmete edasist töötlemist DataMe poolt õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks.

10.4. Kõik DataMe’le e-posti vahendusel edastatud taotlused palume digiallkirjastada. Kõik posti vahendusel edastatavad taotlused palume allkirjastada ning lisada edastatavale taotlusele Teie isikut tõendava dokumendi koopia. Eeltoodu on vajalik, et DataMe saaks tagada Teie andmete turvalisuse.

10.5. Kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, on Teil õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist ning andmete kustutamist.

10.6. Kui isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus nõuda Teile tekitatud kahju hüvitamist seaduses sätestatud alustel ja korras.

10.7. Lisaks eeltoodule on Teil seoses ennast puudutavate isikuandmetega seoses kõik isikuandmete kaitse seadusest ning muudest õigusaktidest tulenevad õigused.

10.8. Kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes on Teil õigus pöörduda nii DataMe, volitatud töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) poole. Lisaks eeltoodule, kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda ka kohtu poole.

11. Käesolevate andmete töötlemise põhimõtete muutmine

11.1. DataMe’l on õigus käesolevaid andmete töötlemise põhimõtteid muuta. Kui Te andmete töötlemise põhimõtete muudatusega ei nõustu, on Teil võimalik oma nõusolek vastavalt punktile 10.3 tagasi võtta.